Connectingsystems

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma

Záručné a reklamačné podmienky

 

Záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi Connectingsystems s.r.o. a obchodným partnerom.Tento obchodný vzťah sa riadi podľa Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

Záručná doba

Záručná doba začína plynúť osobným prevzatím tovaru kupujúcim alebo odovzdaním prvému prepravcovi. Doba trvania záruky je uvedená v tomto reklamačnom poriadku a je stanovená na 1 rok,pokiaľ nie je inak stanovená. Záruka sa vzťahuje na funkčné poruchy spôsobené výrobnou chybou a trvá dva roky odo dňa prevzatia tovaru alebo výrobku. Do doby záruky sa nevzťahuje doba opravy tovaru alebo výrobku počas trvania záruky.

Zánik záruky

Záruka zaniká:

 • ak bol výrobok mechanicky poškodený, alebo je podozrenie na poškodenie treťou osobou

 • ak bol výrobok poškodený v dôsledku nesprávnej inštalácie

 • ak bol výrobok poškodený v dôsledku zanedbania preventívnej starostlivosti a bežnej údržby

 • ak bol prepojený s inými zariadeniami, ktoré nespĺňajú platné technické normy a špecifikáciu

 • ak bol poškodený dôsledkom používania iného ako originálneho spotrebného materiálu

 • ak bol výrobok vystavený prudkému nárazu spôsobeného pádom

 • ak bola na výrobku poškodená záručná plomba

 • ak bol výrobok poškodený živelnou udalosťou

 • ak bol výrobok vystavený nepriaznivému počasiu

 • ak bol výrobok používaný v chemicky agresívnom prostredí, prašnom a vlhkom

 • ak do výrobku vnikla tekutina

 • ak sa vo výrobku nachádza kondenzát zapríčinený prechodom z mrazu do tepla a pod.

 • ak bol výrobok skladovaný alebo používaný mimo predpísaného teplotného rozsahu definovaného v návode na používanie

 • ak bol výrobok neodborne používaný alebo v rozpore s návodom na použitie

 • ak boli na výrobku vykonané úpravy , opravy alebo neoprávnené manipulácie

 • ak bol poškodený kolísaním napätia v rozvodnej sieti

 • ak bol poškodený atmosférickými výbojmi a prepätím v napájacej sieti, komunikačných vedeniach alebo elektrostatickým výbojom,

 • ak nebol predložený doklad o kúpe

Spôsob uplatnenia nároku na odstránenie poruchy v rámci záruky

Všeobecné informácie:

 • vždy sa kontaktujte so servisom spoločnosti Connectingsystems s.r.o. o zostave, ktorú máte na servis doručiť, aby ste nezabudli na dôležitú súčasť

 • k výrobku priložte podrobný popis poruchy a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa porucha prejavuje

 • preferovaný spôsob doručenia výrobku je osobne na servise spoločnosti Connectingsystems s.r.o., a to v čase pracovnej doby. Mimo tejto doby nie je možné prevzatie výrobku

 • pred uplatnením reklamácie je nutné výrobok dôkladne skontrolovať či porucha nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu.

Uplatnenie nároku na bezplatné odstránenie poruchy pre užívateľa

 • užívateľ uplatňuje svoje nároky vyplývajúce z právnych noriem v mieste, kde výrobok zakúpil

 • v prípade, že to nie je možné, môže požiadať o bezplatné odstránenie poruchy aj Connectingsystems s.r.o. v tomto prípade sa užívateľ riadi návodom na použitie a týmto reklamačným poriadkom

Osobná návšteva servisu – preferovaný spôsob

 • pri osobnej návšteve servisu spoločnosti Connectingsystems s.r.o. je potrebné priniesť originál alebo kópiu dokladu o kúpe výrobku. Ak zákazník/užívateľ doklad nepredloží, nemusí byť výrobok na opravu prijatý

 • prevzatie výrobku je možné iba v čase pracovnej doby

 • výrobok nemusí byť prijatý na opravu v prípade ak:

   

   • nie je predložený doklad o kúpe zariadenia

   • chýba popis poruchy – reklamovanej nefunkčnosti

   • zákazník – užívateľ nie je schopný preukázať chybu alebo nefunkčnosť výrobku

Doručenie poštou, alebo kuriérom - alternatívny spôsob

 • výrobok, ktorý ma poruchu je potrebné doručiť do Connectingsystems s.r.o., zabalený tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru prepravou

 • k výrobku je potrebné priložiť originál alebo kópiu dokladu o kúpe

 • k výrobku priložiť podrobný popis poruchy a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa porucha prejavuje

 • reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky

 • ak je výrobok pred koncom záruky odporúčame zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka. V takom prípade je požadovanie záruky na výrobok bezpredmetné.

 • dopravu reklamovaného výrobku hradí odosielajúci

 • nezabudnúť uviesť spiatočnú adresu a kontaktnú osobu spolu s telefonickým a email kontaktom

 • výrobok nemusí byť prijatý na opravu a bude odoslaný späť na náklady zákazníka – užívateľa spolu s účtovaním poplatku za diagnostiku v prípade, že:

   • nie je priložený doklad o kúpe

   • chýba popis poruchy – reklamovanej nefunkčnosti  

 •  popísaná porucha sa neprejavuje a zákazník – užívateľ nie je schopný preukázať chybu alebo nefunkčnosť výrobku

 •  napriek urgenciám nie je zákazník – užívateľ ochotný komunikovať po dobu 5 pracovných dní

Spôsob riešenia reklamácie

Záručná oprava výrobku sa vykonáva opravou, výmenou poškodeného komponentu alebo dielu, poprípade výmenou celého výrobku podľa uváženia spoločnosťou Connectingsystems s.r.o. (aj výrobkom iného typu s podobnými technickými parametrami).

V prípade, že sa obchodný partner dohodol so servisom na riešení reklamácie spôsobom vrátenia výrobku a následného dobropisu, je potrebné vrátiť výrobok v pôvodnom a neporušenom balení.

Neoprávnená reklamácia

 • ak s výrobkom neobdržíme podrobný popis poruchy a popis podmienok pri ktorých sa porucha vyskytuje budeme to charakterizovať ako neoprávnenú reklamáciu a budeme si účtovať poplatok za diagnostiku výrobku

 • ak sa popísaná porucha neprejaví, alebo ak sa zistí, že porucha vznikla spôsobom, ktorý je vylúčený zo záručných podmienok je táto reklamácia považovaná za neoprávnenú reklamáciu a bude naúčtovaný poplatok za diagnostiku výrobku

 • ak je porucha výrobku spôsobená zlou konfiguráciou, poprípade ak je výrobok bez chyby a chybu spôsobuje aplikácia užívateľa, je táto reklamácia považovaná za neoprávnenú reklamáciu a bude naúčtovaný poplatok za diagnostiku výrobku

 • v prípade neoprávnenej reklamácie bude výrobok na náklady zákazníka – užívateľa zaslaný späť dobierkou

Vyrozumenie o vybavení reklamácie - opravy

O ukončení reklamácie – opravy bude zákazník – užívateľ vyrozumený telefonicky, alebo e-mailom. Rovnakým spôsobom bude zákazník – užívateľ informovaný o cene za opravu. Ak zákazník – užívateľ nekomunikuje alebo nie je schopný odsúhlasiť cenu za opravu, bude výrobok odoslaný späť na náklady zákazníka – užívateľa spolu s účtovaním poplatku za diagnostiku

Poskytovanie informácií o stave reklamácie - opravy

Zákazník – užívateľ pri prijatí zariadenia na opravu dostane doklad(Reklamačný protokol), na ktorom je uvedené evidenčné číslo, pod ktorým je táto oprava registrovaná. V prípade zaslania výrobku do servisu, bude informovaný správou email alebo telefonicky, v ktorej je taktiež toto evidenčné číslo.

Zákazník – užívateľ bude o stave reklamácie informovaný iba na základe tohto evidenčného čísla.

Vyzdvihnutie výrobku z reklamácie - opravy

 • po vyrozumení o vyriešení reklamácie – oprave výrobku sa výrobok prevezme osobne v sídle spoločnosti Connectingsystems s.r.o. a to po predložení tlačiva “Reklamačný protokol ”

 • v prípade doručenia výrobku poštou, alebo kuriérom je potrebné zaslať potvrdené tlačivo na adresu sídla spoločnosti Connectingsystems s. r.o.

Nevyzdvihnutie výrobku z opravy

 • v prípade nevyzdvihnutia si výrobku ani po 6 mesiacoch od vyzvania spoločnosťou bude s výrobkom naložené podľa ustanovenia § 656 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v aktuálnom znení.

Záverečné informácie

 • každý reklamovaný výrobok je nutné testovať a diagnostikovať, preto lehota na vybavenie reklamácie je 30dní

 • ak bola vykonaná oprava výrobku, ktorá nespadá do záručnej opravy, stráca sa celková záruka výrobku. Záruka platí iba na opravovanú časť výrobku.

 • spoločnosť Connectingsystems s. r.o. zodpovedá iba za poruchy prevzatého výrobku, ktoré existovali v momente jeho prevzatia

 • v prípade nesúhlasu s opravou výrobku bude naúčtovaný poplatok za diagnostiku

 • v prípade zistenia inej chyby ako bola uvedená, budeme Vás kontaktovať ohľadom ďalšieho postupu naloženia s výrobkom

 • Náhrada škody. Spoločnosť Connectingsystems s. r.o. nepreberá žiadnu záruku a neposkytuje žiadnu náhradu škody, ktoré boli spôsobené chybnými výrobkami dodaných firmou Connectingsystems s. r.o., pokiaľ nebolo dohodnuté v kúpnej zmluve inak. Nepreberá záruku najmä za škody spôsobené prestojmi, náhradným výrobkom, strata dát, kapitálové a úrokové straty, personálne náklady, ktoré vyplývajú z chybných výrobkov respektíve ich porúch, ako aj z dôvodu dodacích lehôt pri obstarávaní náhradných dielov.

 • Spoločnosť Connectingsystems s. r.o. nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie užívateľsky nastavených dát a konfigurácie.

Platnosť

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 1.10.2011

 

Produkty

Počet zobrazení obsahu : 139234

Nákupný košík

VirtueMart
Váš košík je prázdny